Duże miasto, smog unoszący się nad miastem KNOxOUT farby antysmogowe

Zanieczyszczone powietrze to zagrożenie dla życia

Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza stanowi największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w UE. W wyniku złej jakości powietrza rocznie umiera ok. 400 000 osób, przy czym szczególnie narażeni są mieszkańcy miast.
Najbardziej szkodliwymi z czynników są benzopireny, pył zawieszony, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i ozon w warstwie przyziemnej. Dwutlenek azotu (NO2): Toksyczny czerwono-brązowy gaz z grupy tlenków azotu (NOX). Benzo(a)piren (BaP): Benzo(a)piren to gaz emitowany w wyniku niepełnego spalania paliw kopalnych i biopaliw. Jego głównymi źródłami są ogrzewanie domowe (w szczególności spalanie drewna i węgla), wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, spalanie odpadów, produkcja koksu i produkcja stali. Dwutlenek siarki (SO2): Toksyczny bezbarwny gaz z grupy tlenków siarki (SOX). Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO): NMLZO to oznaczenie obejmujące wiele różnych związków chemicznych, takich jak benzen, etanol, formaldehyd, cykloheksan lub aceton. Ozon (ozon w warstwie przyziemnej, O3): Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, który nie jest bezpośrednio emitowany do atmosfery, ale jest wytwarzany w drodze reakcji chemicznej z udziałem czynników zanieczyszczeń w obecności światła słonecznego. Pył zawieszony (PM): Cząstki stałe i ciekłe zawieszone w powietrzu. W zależności od wielkości cząstek PM klasyfikuje się jako pył gruboziarnisty (PM10) i pył drobny (PM2,5).   ******

Farby KNOxOUT zawierają nano-TiO2

  Ze względu na specyficzne właściwości fizyczne i chemiczne nano-TiO2, takie jak aktywność fotokatalityczna, hydrofilowość czy silna absorpcja promieniowania UV, jest on znacznie częściej wykorzystywany w różnych sektorach przemysłu, takich jak chemiczny, kosmetyczny czy medyczny.  Dzięki swoim właściwościom nanoditlenek tytanu zastosowany w farbach elewacyjnych działa jak naturalny filtr i neutralizator toksyn znajdujących się w zanieczyszczonym spalinami powietrzu.

Osobiste narażenie na nanocząsteczki w zależności od wykonywanych czynności i miejsca pobytu / dr inż. Sławomira Maria Dumała

Przy każdym wdechu jesteśmy narażeni na inhalację aerozli/bioaerozoli, ponieważ stanowić mogą od 5 do 34% zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. Szczególnym zagrożeniem są cząsteczki, których wielkość nie przekracza 10 µm. Przy czym cząstki o średnicy 4,7-10 μm osadzają się w gadle, 3,34,7 μm docierają do tchawicy i oskrzeli pierwszorzędowych, 1,1-3,3 μm mogą przedostać się do oskrzeli drugorzędowych i końcowych, a te poniżej 1,1 μm do oskrzelików płucnych. Za najbardziej niebezpieczne uważa się cząstki o rozmiarze mniejszym niż 2,5 μm [7, 8].

INFORMACJE

Przeczytaj jeszcze